Home » Blog » IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO B

IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO B

4 NA PARAAN NG PAGHIHINTAY 2:

MAGHINTAY NANG MATIYAGA

Sa sobrang dami ng problema, naisipan ng isang babae na mabilis na wakasan ang kanyang sariling buhay. Dahil hindi kayang tapusin ng gobyerno ang kampanya laban sa droga sa ipinangakong 3-6 na buwan, kaya naman pinapatay na lang ang mga suspect. Hindi pa handang maging ama, pinayuhan ng isang lalaki ang katipan niya na magpalaglag ng sanggol. Dala ng katamarang mag-aral, mas minabuti ng mga estudyante na mandaya na lamang sa exam. Kaydami pang halimbawang maiisip natin…

Sa ating buhay, maging simpleng gawain o matinding hamon, natural lamang na naisin natin ang mabilis at madaling solusyon. Kulang na kulang tayo ngayon sa pagtitiyaga. Kaya kung kailangang maghintay nagiging napakahirap nitong dalhin. Oo, pwede namang maghintay, pero sandali lang. Kayang maghintay, basta siguraduhin lamang na konti lang ang abala at bahagya lang ang sakit!

Ngayong Adbiyento, pagnilayan natin ang ikalawang paraan ng paghihintay: MATIYAGANG PAGHIHINTAY.

Sa ikalawang pagbasa, 2 Pedro 3, sinasabi sa ating may ibang orasan ang Diyos. Ang isang araw sa kanya ay tila isanlibong taon, ang ang isanlibong taon tila isang araw. Hindi nagmamadali ang Diyos na makakuha ng resulta. Hinahayaan niyang lumipas ang panahon para unti-unting maganap ang kanyang mga balak.

Inihanda ng Diyos ang sangnilikha bago isugo ang kanyang Kaisa-isang Anak. Pinahintulutan niya ang kanyang Anak na dumanas ng kamatayan bago ang Pagkabuhay. Hindi sapilitan ang pagsisisi ng isang makasalanan. Walang hangganang nakatakda para sa pagbabalik-loob ninuman. Binibigyan ng Panginoong ng panahon ang bawat isa sa atin na lumago at siya mismong maghangad na makipag-ugnayan sa kanya. Ang Diyos ay matiyagang Diyos.

Ngayong Adbiyento, hilingin nating ituwid ng Panginoon ang ating kawalan ng pagtitiyaga at pagtitimpi. Banayad nating hintayin ang mga tao na magbago at ang mga pangyayari na maganap. Maghintay pa nang kaunti para sa pisikal at espiritwal na kagalingan.  Maghintay para sa pagkakasundo sa mga kaaway at katampuhan. Maghintay sa tamang panahon ng Diyos sa pagtugon sa ating panalangin, kahilingan at himalang inaasahan sa ating buhay.

Habang natututo tayong maging matiyaga sa mga sitwasyon, bagay at tao sa paligid, maging matiyaga at mapagpasensya din tayo sa ating sarili. Ayon kay San Francisco de Sales: Huwag magmadali; gawin ang lahat nang tahimik at panatag na diwa. Huwag mawalan ng panloob na kapayapaan sa anumang bagay, kahit tila ang buong mundo mo ay bumaligtad pa.

Naghintay si Juan Bautista sa ilang para sa pagdating ng Mesiyas. Matuto nawa tayo mula sa kanya nang matiyagang paghihintay para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos.