Home » Blog » LINGGO NG PAGKABUHAY 2018 B

LINGGO NG PAGKABUHAY 2018 B

–>

ANG NAGMAMAHAL ANG NAKAKAKITA

Ang Linggo ng Pagkabuhay ay panahon ng mga kuwento ng mga taong nakakita sa Panginoong Muling Nabuhay. Kahit ang daming nakakita kay Hesus mula sa pagpasok sa Jerusalem hanggang sa kamatayan sa krus, hindi lahat ng nakahalubilo niya doon ay nakatagpo niya sa kanyang Pagkabuhay.

Sa simula, maging ang mga kasama ni Hesus sa buhay at paglilingkod, at mga sumubaybay sa kanya hanggang sa krus, ay nahirapan ding makita siya sa kanyang kaluwalhatian. Akala ni Maria Magdalena ay hardinero ang kausap niya. Pero nang magsalita at tawagin siya ng Panginoon sa pangalan, lumukso ang puso niya at bumalik ang ala-ala ng mga araw na kasama at sumusunod siya sa Panginoon, ang mga sandali sa tapat ng krus, pati ang pag-aayos niya ng bangkay niya. Ang tinig ni Hesus ang nagsindi muli ng pag-ibig sa kanyang puso at noon din nakita niyang malinaw ang Panginoon.

Si Juan ang minamahal na alagad ay may mahalagang gampanin din sa Pagkabuhay. Hindi niya rin nakita agad ang Panginoon. Pero habang nagmamatyag siya sa libingan nakita niya ang mga tela at kayong pambalot at siya ay naniwala. Sa Bibliya, ang maniwala ay kaugnay ng magmahal. Pag naniwala ka, ibig sabihin ay nagmamahal, nagpapahalaga at nagtitiwala ka. Ang pag-ibig ni Juan sa Panginoon ang nagpaningas ng pananampalataya niya sa kahulugan ng libingang walang laman. Naalala niya ang mga salita ng Panginoon, ang mga pangako, at higit sa lahat, ang malapit na ugnayan nila. Ang pag-ibig sa puso niya ang nagsabi sa kanyang maniwala: Wala na dito ang Panginoon, dahil muli siyang nabuhay!

Minsan tayo’y nagtatanong: bakit hindi napakita si Hesus sa mga Pariseo, mga lider Hudyo, kay Pilato at sa mga kawal? Baka bigla silang manampalataya at magbago at maging mga alagad din. Pero kung walang pag-ibig, hindi maaaring makita ang Panginoong Nabuhay Muli. Makikita siguro, pero puno ng pagdududa, puno ng alinlangan. Nakikita ng mga Katoliko ang Eukaristiya at sabi natin: Iyan talaga si Hesus! Nakikita rin ito ng iba at ang sabi nila: tinapay na walang lasa lang iyan!

Bilang mga Kristiyano, hindi natin nakikita harapan ang Panginoon ditto sa lupa subalit dahil sa pag-ibig, nagagalak na tayo sa mga maliliit na tanda ng kanyang pagmamahal sa paligid natin. Nakikita natin siya sa munting mga tagumpay, sa maliliit na kabutihang tinatamasa, sa butil ng mga himalang nagaganap araw-araw. Ang Pagkabuhay ay may saysay sa mga nagmamahal sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng pag-ibig nagiging kasama natin siya kahit malayo o malabo sa ating mga mata.

Ngayon ang Pasko ng Pagkabuhay! Ngayon natin nakikita ang Panginoon sa tulong ng pagmamahal. Buksan natin ang ating mga mata upang madama ang pagmamahal ng Diyos na kumikilos maging sa mga maliliit na bagay. Kapag naramdaman natin ang kanyang pag-ibig sa ating puso kaya nating ipahayag sa iba na tunay nga siya ang matagumpay laban sa kasalanan at kamatayan.