Home » Blog » IKA-LIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY B

IKA-LIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY B

–>

ANG KAAWAY NA NASA PINTUAN

Isang kabataan sa simbahan ang nagimbal sap ag-uwi ng bahay niya – naroon ang ama at nagluluto sa kusina. Ilang taon ang nakalilipas, lumayas ang amang ito upang maki-apid sa ibang babae, sanhi ng paghihirap ng pamilya. Hinarap ng kabataan ang kanyang ina at humingi ng paliwanag kung bakit tinanggap nito muli ang ama. Malumanay na ipinaalala ng ina sa anak na kahit hindi siya aktibo sa simbahan, hindi niya maatim na ipagkait sa asawa ang pusong mapagpatawad at mahabagin. Napahiyang tumalikod ang kabataan at unti-unting napaluha.

Nagkaroon ng malaking impluwensya ang Pagkabuhay ng Panginoon sa maraming tao, kahit sa hindi mga Kristiyano. Ang anino ng dakilang pangyayaring ito ay dumampi maging sa pinakamatigas na puso tulad ng kay Saulo, na dating punong tagapagtuligsa ng mga Kristiyano. Naging mahirap ito sa mga mananampalataya, sabi nga sa Gawa 9, na takot sila kay Saulo at hindi segurado sa napabalitang pagbabalik-loob nito.

Tumayong tagapagtangkilik ni Saulo si Bernabe at dinala siya nito sa mga alagad upang patotohanang tunay ang pagbabago nito. Tinanggap naman ng mga alagad si Saulo at inialok ang pagpapatawad, pagkakasundo at pagkakapatiran. Unti-unting natanggap ng pamayanan si Saulo, at iniligtas pa nga nila ang kanyang buhay sa mga nagtatangka ng kanyang kamatayan.

Sa kanyang kamatayan at Pagkabuhay, hindi lamang pinatawad ni Hesus at binigyan ng bagong buhay ang mga kaaway niya. Ipinakita din niya sa mga alagad kung paano makitungo sa mga kaaway, naninira, namumuhi, at mga taong magaspang ang ugali. Hindi paghihiganti, hindi panghuhusga, hindi pagtataboy. Ang tanging tugon ng Panginoon ay kapatawaran, habag, at pag-asang magbabalik muli ang mga alibugha. Dahil dito, naging batobalani ang Panginoong Muling Nabuhay para sa mga makasalanang nais umuwi sa yakap ng Ama at para sa mga nagdududa at nag-aalinlangan na nais maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at paglilingkod. Ganito naakit si Saulo, ang kaaway ng mga Kristiyano na naging si Pablo, ang dakilang apostol ng mga bansa.

Baka sakali, sa panahong ito ng Pagkabuhay, tinatawag din tayong tanggaping muli ang mga lumaboy mula sa ating piling, patawarin ang mga nakasakit sa ating damdamin, kalimutan ang mga kasalanan ng iba laban sa atin, at pasulong na maglakbay tungo sa paghilom. Sa linggong ito, alalahanin natin ang mga taong naging kaalitan natin at ipagdasal nating gawaran tayong lahat ng Panginoon ng pagkakasundo, kapayapaan, at pagkakaibigan kay Kristo. Isipin din natin kung paanong baka nalayo tayo sa iba dahil sa ating pagkakamali at matapat na pagsisihan ang mga nagawa natin upang umusbong tayong muli bilang mga taong may mga bagong puso.