Home » Blog » IKA-18 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

IKA-18 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

TINAPAY MULA SA LUHA AT TAKOT

Magsisimula si Fr. Richmond ng Misa nang pumailanglang ang tunog ng mga bala. Nagulat ang mga parishioners sa paring nakahandusay sa sahig, walang buhay sa lugar kung saan linggo-linggo handog niya ang Salita ng Buhay at Tinapay ng Buhay. Habang tumakas ang mga salarin, nakaranas ng ibang Misa ang mga tao. Ang tinapay ay tunay na katawang nagkalamug-lamog, at ang alak ay ang tunay na dugong dumanak para sa kanila.

Alam ni Hesus na maraming susunod sa kanya sa maling dahilan. Gusto lang makakita ng himala. Gusto lang makakain ng tinapay niyang bigay upang hindi na magutom at masaktan pa. Akala ng mga tao, nagbalik ang manna mula sa langit ni Moises.

Binago ng Panginoon ang pang-unawa ng mga tao. Ang Tunay na Tinapay mula sa langit ay hindi masarap na putahe na panandalian at hindi nagtatagal. Ang Tunay na Tinapay ay nagbibigay buhay – masagana at nagtatagal. Ito ay ang katauhan, ang kabuuan ni Hesus mismo – ang kanyang presensya, mensahe, kamatayan at pagkabuhay.

Tuwing maririnig natin “Ako ang Tinapay na nagbibigay buhay” iniisip agad natin ay Komunyon. Doon tinatanggap natin ang isang tinapay – sariwa, puti, malutong, malinis na bilog na tinapay. Totoong sa panlabas ito ang tinatanggap, pero sa panloob ang tunay na Tinapay mula sa langit ay si Hesus mismo. Nagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagkawala ng sariling buhay. Nagbibigay galak sa pamamagitan ng pagdurusa niya sa krus.

Maraming beses humahawak tayo sa isang pananampalataya kay Hesus na puno lamang ng saya, tagumpay, yaman, kaligtasan, at kapanatagan. At ito nga ang nais ng Diyos sa atin bilang kaloob at gantimpala. Subalit inaakay tayo ni Hesus sa pagpapala sa tulong ng mapait na karanasan ng pagkawala. Dinadala niya tayo sa kagalakan sa pamamagitan ng pagbaha ng mga luha. Paano pa nga ba ipapaliwanag ang palaisipan ng buhay Kristiyano – mga tukso, dusa, pagkatalo, pagkawala, pagkabagabag, karamdaman at kamatayan.

Sa susunod na pumila tayo para sa Komunyon, alalahanin natin ang pawis, luha at dugo ni Hesus. At iugnay natin sa kanya ang masalimuot nating buhay, ang wasak nating mga pangarap, at ang mga sugat ng ating pakikibaka. Natututunan nating muli ang kahulugan ng Eukaristiya kapag naramdaman natin ang bali-baling katawan at tumatagas na dugo – ni Hesus at ng ating sarili.

–>