Home » Blog » IKA-30 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

IKA-30 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

PANGANAY… PABORITO?

 

Sa Lumang Tipan si Efraim ay may dahilan upang magbunyi. Pangalawang anak siya ni Jose (dating alipin at bilanggo na naging gobernador ng Ehipto), at nagulat siyang pinili ng kanyang naghihingalong lolo na si Jacob na sa kanya igawad ang bendisyon sa halip na sa kanyang kuyang si Manasseh. Tila “replay” ito ng buhay mismo ni Jacob. Sa kanya din inilapat ng kanyang amang si Isaac ang pagpapala sa halip na sa kanyang kuyang si Esau.

Bakit si Efraim ang napili? Sinasabing siya ay mabuti at hindi makasarili. Higit pa dito, ang pagpili kay Efraim ni Jacob, tulad ng pagpili kay Jacob ni Isaac, ay bahagi ng mahiwagang kilos ng Diyos. Kumikilos ang Diyos na nakabibigla, nagtututok ng liwanag sa taong hindi inaasahan, sa taong nasa ilalim, sa taong minamaliit ng iba. Dahil dito, hindi madaling maunawaan ng katuwiran ang kilos ng puso ng Diyos. Pero ganito kung magtrabaho ang Panginoon alang-alang sa mga bale-wala ng mundong ito.

Lalong matingkad ito sa Ebanghelyo natin ngayon. Si Bartimeo na yata ang pinaka-kawawang patapon. Bulag kaya nakabukod sa karamihan. Pulubi kaya walang ginhawang nakakamtan. Pati ang nais niyang magsalita ay ipinagbawal ng nakapalibot sa kanya. Subalit likas na batid niya ang maaasahang pangako, ang bukas-palad na kilos, at ang mahabaging puso ng Diyos. Nagbakasakali siyang kunin ang pansin ng Panginoon, na siya naman palang hinihintay lamang ni Hesus noong araw na iyon. At alam na natin kung ano ang himalang naganap.

Sa mundo ngayon, ang mga gawain ng kapwa tao ay halos magdulot sa atin ng kasiphayuan. Mas nagiging mahirap ang mga dukha. Mas naaalipusta ang mga api na. Mas kinakalimutan ang mga maliliit at mahihina. Ang gobyernong nangako ng pagkakapantay ay pumapabor sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang simbahang nangangaral ng habag ay nagtataboy at nagpapatahimik sa mga tao. Ang pamilyang dapat puspos ng pag-ibig ay nagiging pugad ng pagkakahati, pagtanggi at pagpapabor sa iba. Saan at kanino pa tayo tutungo upang makasumpong ng pag-asa?

Lalapit tayo sa Diyos na siyang may pagnanais na gawing panganay ang bunso, na gawing paborito ang itinaboy, na gawing malaya, masaya at matiwasay na ang pulubing bulag – bago pa man ang himala ng pagpapagaling sa kanya! Maniwala tayo sa sinasabi ng Salita ng Diyos na binabaligtad ng Panginoon ang nakasanayang ayos ng mga tao at mga lipunan. Magsalita tayong walang takot sa gitna ng ating kadiliman, kahinaan at karupukan. Magsimula tayong maganyak ng naganap na mabuting kapalaran kay Efraim at ng himalang nangyari kay Bartimeo!

Sa situwasyon mo ngayon, dama mo bang gusto mo nang sumigaw: “Panginoon, maawa ka naman sa akin!”? Habang nagdarasal ka, sige gawin mo iyan. Titigil si Hesus at pakikinggan ka. Tatanggapin mo ang iyong himala.

–>