Home » Blog » IKA-31 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

IKA-31 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

TAMANG PANANAW SA MGA UTOS NG DIYOS

Inaresto ng mga pulis ang ilang manonood ng sine na hindi tumindig nang tugtugin ang pambansang awit. Batas sa atin ang magpugay dito saanman at kailanman natin ito marinig. Dahil maging mga batang paslit ay alam ito at sumusunod sa batas na ito, maraming nagtaka sa inasal ng mga nabanggit ng manonood ng sine. Sabi ng ilan maaaring hindi lamang kawalang-pakialam o kamangmangan ang dahilan; maaaring ito ay tanda ng kawalan ng pagpapahalaga at pag-ibig sa bayang tinubuan.

Malaking ikabubuti na malaman, matandaan at masunod ang mga batas na nagtatakda ng tamang kilos at ugnayan sa lipunan. Subalit ang pag-ibig, higit pa sa kaalaman, ang nagtutulak sa mga tao na maging mulat, maingat, at matapat sa mga bagay, tao, at iba pang pagpapahalaga sa buhay. Ang mga batas, bagamat mahalaga, ay kailangang may kapaligirang magpapatingkad ng katapatan at pagtatalaga ng sarili.

Nakahahanga ang dakilang karunungan ng Panginoong Hesukristo nang pagdugtungin niya ang mga banal na utos o batas at ang diwa kung saan dapat sundin at tupdin ang mga ito. Pinagtibay ni Hesus na ang mga utos o batas ay mahalaga sa ating kaugnayan sa Diyos. Subalit sa paglalagom niya ng mga utos sa ilalim ng bandila ng pag-ibig, binigyang-diin din niya ang pananaw ng puso na kailangan upang mapahalagahan ang mga utos ng Diyos.

Sa ating karanasan, kung ang isang bagay ay inuutos lamang gawin, tila mahirap at hindi kahali-halina. Kung gusto naman natin ang isang bagay o tao, di ba napakasarap gawin kahit anupaman na walang pasubali.

Kung tunay na mahal natin ang Diyos, lalo natin siyang mamahalin pang lubos. Sabi ni San Francisco de Sales, sa pagmamahal sa Diyos kailangan lamang natin na lumakad pasulong; walang palingun-lingon. Palagay ko, ito ang pakahulugan ng Panginoon sa hamon na mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa, isip at lakas. Dapat lumago lamang, kahit hindi perpekto. Walang puwang para sa pagbagal, katamaran, at pagpapabukas.

At kung mahal nating totoo ang ating kapwa, hindi lamang natin hihilingin ang mabuti para sa kanila. Ito ang paanyaya ni San Francisco na gawin din natin ang anuman nasa ating kakayahan upang tulungan ang kapwa. Ang pagmamahal sa iba ay hindi salita lamang kundi dapat kilos din. Tunay ito at tapat kung walang pagbalewala sa pangangailang ng dukha at walang kaplastikan sa anumang ugnayan.

Sa linggong ito, patuloy tayong manalanging na lumago sa ating pag-ibig sa Diyos at sa mga taong inilagay niya sa landas ng ating buhay.

–>