Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY K

IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY K

BANAL NA PAKIRAMDAM

Isang kasama sa bukid ang dumalaw sa mga pananim isang umaga at nagulat siya na nagkalat sa lupa ang mga Banal na Ostia. Kinilabutan siya at isa-isang pinulot at tinipon ang mga ito. Natagpuan niya ang tabernakulo ng simbahan na itinambak doon ng mga magnanakaw. Ayon sa magsasakang ito, nadama daw niya na sa mga Ostia na nakakalat sa lupa, naroon ang Diyos.

Isa sa mga turo ng simbahan ang doktrinang sensus fidei (pakiramdam sa pananampalataya). Ibig sabihin, bawat Kristiyano ay taglay ang pananampalataya sa puso, at sa tulong ng Diyos, nalalaman niya kung ano ang bahagi ng pananampalataya at kung ano ang hindi bahagi nito. Kahit ang pinakasimple, dukha at mababang tao ay may angking pagpapahalaga sa mga katotohanan ng kanyang panananampalataya. Ang pag-unawa sa pananampalataya ay hindi lamang para sa mga eksperto at mga dalubhasa.

Sa mabuting balita ngayon, pinararangalan ng Panginoong Hesus na Mabuting Pastol ang kanyang mga tupa. Sabi niya, naririnig nila ang kanyang tinig at sumusunod sila sa kanya (Jn 10: 27-30). Kilala ng Panginoon ang kawan at sila naman ay naaakit at lumalapit sa kanya. Kay gandang mensahe nito. Bilang mga alagad ni Hesus, hindi tayo mga walang utak na taga-ayon lamang kundi mga aktibong mga taga-sunod na tumutugon at kumikilos ayon sa Salita ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kaloob na pananampalataya.

Kung determinado ang ating pananalig, kung umaasa tayo sa kanyang mga pangako, at kung tapat nating ninanais na mahalin ang Diyos at kapwa araw-araw, ang Espiritu Santo ang umaakay sa atin sa kayamanan ng pananampalataya kahit na hindi natin ito lubos na nauunawaan. Hindi kailangang maging perpekto upang madama, igalang at tanggapin ang mga hiwaga ng Diyos.

Subalit kung ang pananampalataya ay manghina, ang tiwala ay mabawasan, at ang pag-ibig ay mamanglaw, ang kaloob ng Diyos ay nanlalambot din at dahil dito madali tayong maliko sa kamalian, kadiliman, at pag-aalinlangan. Sa Germany daw noong World War II, nang tinutuligsa ang ilang mga paring lumalaban sa Nazi, ilang mga Katoliko din naman ang matapang na nagtanggol sa kanilang mga pari dahil ayaw nilang makilala bilang bansa na pumapatay ng kanilang mga pari. Tumahimik ang ibang Katoliko subalit may mga natira pa na matapang na isinabuhay ang hamon ng Panginoon.

Sa linggong ito, magpasalamat sa kaloob na pananampalataya mula kay Kristong Muling Nabuhay. Dadalhin tayo nito sa pagtuklas at pagpapahalaga sa presensya ng Panginoon maging sa mumunti at pangkaraniwang mga bagay at pangyayari sa paligid natin. Itangi bilang yaman ang pananampalatayang ito upang matulungan tayo nito na mangibabaw sa gitna ng mga pagsubok at suliranin. Kilala tayo ng ating Pastol… at kilala natin siya!

(paki-share po para lalong makatulong sa iba at dumami ang magpuri sa Panginoon. thanks po!)