Home » Blog » IKA-19 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-19 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

ISANG BILYON PERO “MUNTI”

 “Huwag kayong matakot, “maliit” kong grupo…

Bakit tinatawag ni Hesus na “munti” ang kanyang kawan?

Kaunti lang ba ang naisip niyang susunod sa kanya?

O hindi ba niya nakini-kinitang pagkatapos niyang umakyat sa langit

ang mabuting balita niya ay lalaganap na tila apoy.

at ang mga alagad niya ay lolobo

sa daang-libo hanggang milyon,

at hanggang sa mahigit isang bilyong tao ngayon?

Malamang, ang paglagong ito ay pakay niya rin para sa kanyang simbahan.

Ang larawan ng “munting” kawan ay paborito ni Pope Paul VI.

Mahal din ito ni Pope Benedict XVI.

Ano kaya ang kahulugan nito para kay Hesus?

Bakit mahalaga ito sa ating mga lider ng simbahan?

Alam ni Hesus na dahil sa matatag na pundasyon,

Ang mabuting balita ay makakaapekto sa napakarami

At lalago ang kanyang mga tagasunod.

Subalit hindi naman siya interesado sa bilang ng tagasunod.

Mas interesado siya sa “kalidad” ng pananampalataya ng mga disipulo.

Huwag tayong magpaloko sa listahan lamang.

Mahigit isang bilyon ngayon ang sinasabing binyagang Kristiyano.

Pero isang bilyong tao ba ang ngayon ay namumuhay nang matapat at taos-puso

Bilang tagasunod ni Hesus?

Ilan sa mga binyagan ang:

… may buhay na kaugnayan sa Panginoon

… sumasamba nang buong puso

… nagbabasa at nagsasabuhay ng Salita ng Diyos

… masiglang nakikisangkot sa gawain ng 
     simbahan

… nagbabahagi sa mga mahihirap at pinahihirapan

… kumikilos bilang lingkod ni Hesus sa tahanan, 
     paaralan, pagawaan

… naghahasik ng katotohanan at hindi nagkakalat 
     ng kasinungalingan

… gumagalang sa dignidad ng kapwa at sa
     kalikasan

… nagsisikap gawing mas kaaya-aya ang 
     kapaligiran

… gumagabay sa iba upang matagpuan ang 
     Panginoon?

Sa puso ni Hesus nais niyang makitang dumami ang susunod sa kanya,

Pero sa karunungan niya alam niyang kaunti lamang ang magpupunyagi hanggang sa dulo.

Tanungin natin ang sarili:

Bahagi kaya ako ng “munting” kawan ni Kristo?

Sabik ba akong makilala pang lubos ang Diyos?

Naghahangad ba akong mag-akay ng iba papalapit sa kanya?

O baka naman sapat na sa akin na tawaging “Kristiyano”

At isiping maliligtas naman ako

Habang nagtatago sa likod ng mga bilang ng sinasabing mga “binyagan”?

(huwag kaligtaang i-share sa iba. baka po makatulong e)

–>