Home » Blog » IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

HAYAHAY NA BUHAY?

Ano ang reaksyon mo sa mga salitang ito? –

…nakahiga sa ginto

…nasa tuktok ng mundo

…nasa alapaap

…wagi!

Hindi ba ito ang pangarap mong buhay? ang inaasam mong kinabukasan? ang lagi mong pakay? – “Siyempre, gusto ko yan!”

Lahat tayo nais ang maayos, mabuti, madali, matuwid, masaya, at maunlad na buhay. Ito ang inaasam natin, ang ipinagdarasal natin, ang pinagsisikapan natin, ang pinagtatrabahuhan natin.

Ito ang buhay na inaasahan ng mga tao kaya nga sumunod sila kay Hesus upang makasiguro na maibibigay niya ito sa kanila.

Ano na ang reaksyon nila nang ibukas ni Hesus ang kanyang bibig at sinabi: “Sinumang hindi magpapasan ng sariling krus at susunod sa akin ay hindi magiging alagad ko.” Ito ang sikat na pangako ni Hesus – ang krus.

Hindi pera, kundi ang krus

Hindi ginhawa, kundi ang krus

Hindi hayahay kundi ang krus

Hindi kapayapaan kundi ang krus

Hindi kalusugan kundi ang krus

Ano ba ang iniisip ng Panginoon. Di ba niya naisip na winasak niya ang pag-asa at pangarap ng mga tao? Di ba niya alam na itong krus nga ang iniiwasan natin sa lahat? Ang mga salitang ganito ang naglalayo sa marami sa Panginoon at nagtutulak sa kanilang iba na lang ang sundan…

Hindi naman namba-badtrip ang Panginoon… nagiging makatotohanan lang siya.

Kasi ang buhay naman ay hindi pantasya lang.

Ito ay pagsubok, paligsahan, patimpalak, misteryong dapat lutasin…

Sa ating buhay, nakakatagpo natin ang krus sa lahat ng dako. Nariyan ang

…krus sa relasyon sa bahay at trabahao

…krus sa paghahanap-buhay

…krus sa karamdaman, aksidente, at kasawian

…krus sa pagtataksil, panloloko at kasinungalingan ng kapwa

…krus dito, krus doon, krus na ikaw lang ang nakakaalam at nakakaranas ngayon

Makatotohanan ang Panginoon. Kahit na nais niya lamang sa atin ang pinakamabuti, alam niya at itinuturo niya na ang pinakamabuti ay nagmumula lamang sa sikap, sakit, sipag, at pasensya… sa pamamagitan ng krus.

Ang mabuting buhay ang pangarap din ni Hesus para sa atin at higit pa rito. Nais niyang marating natin ang taluktok, ang langit, na siyang kaganapan ng lahat ng ating nais.

Pero walang short-cut sa langit. Ang mga krus ang siyang hagdanan patungo sa ligaya ng langit.

Hirap minsan na sagutin ang tanong ng iba kung bakit naghihirap sila ngayon o hanggang kailan pa ba ang kanilang pagdurusa. Pinipilit ko lang sabihin sa kanila na ako din ay may mga krus na pinapasan dahil naniniwala akong hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Pinasan ni Hesus ang aking krus noon at ngayon ay pinalalakas niya akong pasanin pa rin ito bilang bahagi sa kanyang ginawa.

Pinilit kong palakasin ang loob ng kaibigan kong si Amie sa gitna ng kanyang pakikibuno sa kanser, sa gitna ng maraming tanong at pagmumuni-muni niya ukol sa buhay, sa mga minamahal, at sa mga pangarap niya. Isang araw, siya mismo ang sumagot sa mga tanong niya: 

hindi na sa pagre-rebelde o paghihimutok, 
hindi rin sa pagbabaubaya na lang o pagtanggap lang ng situwasyon mo,
kundi sa pagsang-ayong harapin ang anumang pagsubok o hilahil ang naririto ngayon!

hindi pagre-rebelde; hindi pagtanggap lang; kundi pagsang-ayon… “Opo, Panginoon!”

Sa pagyakap natin at pagpasan sa krus natin nagaganap ang ating tagumpay laban sa pait, takot, suliranin at pagdududa sa ating buhay.

Sa huli, sumang-ayon si Amie sa krus niya, at naging daan ito sa kanyang pagkakamit ng luwalhati ng langit.

Harapin mo din ang krus mo; pasanin mo ito kasama ni Kristo; at magtiwala kang hahantong ka sa iyong pangarap.

(paki-share kaya sa isang nangangailangan ng mensaheng ito di ba?)