Home » Blog » IKA-7 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-7 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

MAGING BANAYAD AT MAPAGMAHAL

Paano nasusukat ang kabanalan?

Panalangin ba? Tara nang magsimba lagi at mag-adoration sa chapel.

Mabubuting gawa ba? E di maging matulungin at mapagbigay.

O pagkakakilala sa pananampalataya? Kunin na ang Bible at ang katesismo at mag-memorize.

 “Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal,” sabi ng Panginoon kay Moses sa Lev. 19.

Ito rin ang sasabihin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Mabuting Balita.

Kabanalan ang pakay natin bilang mga tagasunod ni Kristo dahil ang pagtulad ang bunga ng pagsunod.

Gusto nating matularan si Hesus; nais nating maging larawan ng ating Ama sa langit.

Sa Levitico na pagbasa ngayon, nililinaw ng Panginoon ang tunay na sangkap ng kabanalan.

Hindi dasal lang – marami ang madasalin pero sabi ni Hesus, hindi lahat ng sumisigaw na “Panginoon, Panginoon,” ay papasok sa langit.

Hindi mabuting gawa lang – kay daming mapagbigay mula sa kanilang yaman, pero sabi ng Panginoon na mas malaki ang epekto ng donasyon ng mahirap na biyuda kaysa mga donasyong limpak-limpak mula sa mayayaman.

Hindi kaalaman sa pananampalataya – marami ding magaling mag-memorize ng Bible o dokumento ng simbahan pero sabi ng Panginoon na mas nalampasan ng makasalanang publikano ang Pariseong bihasa sa Batas ni Moises sa harap ng Diyos.

Kaya, ano ba ang sikreto ng kabanalan?

“Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. 18 Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Kita natin dito na praktikal pala, pero mas demanding, mas personal at mas mahirap ang landas ng kabanalan na nasa isip ng Diyos para sa atin.

Madali ba talagang huwag magalit o mamuhi o magtanim ng sama ng loob sa puso?

Madali bang magtuwid ng iba na hindi sila ibinabagsak o inaalipusta?

Madali bang palampasin ang paghihiganti o pag-iisip ng masama sa kaaway?

Ang kabanalan ay madali lang kung Diyos lang ang kausap mo.

Ang Diyos ay lubhang mapagmahal, maawain, at mabuti. Pero hindi yata ganyan lahat ng taong nasa paligid natin!

Kaya ang pagmamahal sa kapwa ang tunay na sukatan ng isang banal na tao.

Paano ba isasabuhay ang kabanalang ngayon?

Isa sa mga pormulang paborito ko ay galing sa isang paboritong santo ko – San Francisco de Sales.

May pormula siya kung paano makitungo sa kapwa sa diwa ni Kristo.

Sabi ni San Francisco de Sales na dapat daw tayong maging banayad o mahinahon, at hindi marahas.

Sabi din niya na dapat maging mapagpakumbaba sa pakikipag-kapwa, hindi uunahin ang sariling hangarin o layunin.

Bukod dito, giit niyang dapag maging payak o simple, maging tapat sa kung sino ka talaga, at gawin ang best sa lahat ng ginagawa mo, na hindi nagpapanggap o nagsisinungaling.

Pagka-mahinahon, pagpapakumbaba, pagkapayak: ang 3 bagay na ito ang tutulong na maging mapagmahal sa kapwa at sa pamamagitan nito, maging banal.

Pagpalain kayo ng Poong Maykapal!

MAGHANDA PARA SA MIYERULES NG ABO SA DARATING NA MIYERKULES…

(huwag pong kalimutang i-share sa kaibigan…)