Home » Blog » PANALANGIN NG PAMILYA SA PASKO NG PAGKABUHAY

PANALANGIN NG PAMILYA SA PASKO NG PAGKABUHAY

Ang tubig ay tanda ng buhay, ng buhay ni Kristo na mula sa Binyag. Maglagay ng sisidlan ng tubig sa gitna ng lamesa. Ang Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay pagkakataon upang sariwain ang ating pananampalatayang tinanggap sa Binyag.

PANALANGIN NG PAMILYA

Namumuno (N)

Lahat (L)

Tagabasa 1 (T1)

Tagabasa 2 (T2)

N:  Aleluya, si Kristo ay Muling Nabuhay!

A:  Aleluya, si Kristo ay Muling Nabuhay!

N:  Ang Maringal na pagpapahayag ng pasko ng pagkabuhay

T1:  Magalak nang lubos ang sambayanan!

     Sa Kalwalhatian lahat tayo’y magdiwang!

     Sa ningning ni Hesukristo, sumagip sa sansinukob

     S’ya’y muling nabuhay tunay na manunubos!

     Si Kristo na ating Hari ay nabuhay na mag-uli!

     Hipan natin ang tambuli nitong ating kaligtasan

     Magalak, O sanlibutan, sa maningning nating ilaw!

     Si Kristo na walang maliw ang pumaram sa dilim!

     Itaas sa kalangitan ating puso at isipan!

     D’yos Ama’y pasalamatan sa Anak niyang nabuhay.

     Sapagkat tapat s’yang tunay sa kanyang pananagutan

     Para sa kinabilangan niya na sambayanan!

     Ngayon nga ang kapistahan ni Hesukristong nag-alay

     Ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan,

     Ang minanang kasalanan, ang dating kaalipina’y

     Sa tubig pawing naparam, kalayaa’y nakamtan

    Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang

    Sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan,

    ‘pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay

    Mesiyas ng sanlibutan-si Hesus nating mahal!

    D’yos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay

    pag-ibig mo’t katapatan para sa mga hinirang

    handog mo’y kapatawaran sa lahat ng kasalanan.

    higit sa lahat mong alay si Hesus naming mahal!

    Dahil sa kaligayahang sa ami’y nag-uumapaw

    Hain naming itong ilaw, sagisag ng Pagkabuhay

    Tunay na kaliwanagang hatid ni Hesus na Tanglaw

    Ang dilim ng kamatayan ay napawi’t naparam!

   Ang araw ng kaligtasan, si Hesus bukang-liwayway

   Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan,

   Hatid n’ya’y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal

   Upang aming magampanan aming pananagutan!

T2:  Ang Pagbasa mula sa Mabuting Balita ayon kay San Juan (20:1-9)

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!”

Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

L:  Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

(Maglaan ng ilang sandali sa katahimikan upang pagnilayan ang pagbasang narinig. Pagkatapos, maaaring ibahagi ng mga magulang ang kuwento ng Binyag ng kanilang mga anak.)

N: Halina’t sariwain ang mga pangako natin sa Binyag.

L:

Itinatakwil namin si Satanas, ang kanyang mga gawa, at ang kanyang mga pangako.

Sumasampalataya kami sa Diyos, Amang Makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa.

Sumasampalataya kami kay Hesukristo, Iisang Anak ng Diyos, Panginoon naming,

Na ipinanganak ng Mahal na Birheng Maria,

Nagpakasakit, namatay at inilibing,

Nabuhay na mag-uli mula sa kamatayan

At naluluklok sa kanan ng Ama.

Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo,

Sa Banal na Simbahang Katolika,

Sa kasamahan ng mga banal,

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao,

At sa buhay na walang hanggan. Amen.

N:

Ang Diyos Amang Makapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo,

Na nagbigay sa atin ng bagong pagsilang

Sa tubig at sa Espiritu Santo

At nagkaloob sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan,

Ay mangalaga sa atin sa kanyang biyaya

Kay Hesukristong ating Panginoon

Magpakaylanman,

A: Amen.

(Sa pamamagitan ng tubig ay babasbasan ng bawat isa ang sarili sa Tanda ng Krus.

Pagkatapos, bawat isa ay mag-aalay ng pansariling panalangin para sa mga maysakit, mga nangangalaga sa kanila (lalo na dulot ng Covid-19), para sa mga mahihirap, at para sa mga yumao (lalo na dahil sa Covid-19). May dulot itong indulhensya plenarya ngayong panahong ito.

Bawat panalangin ay wawakasan ng “Manalanging tayo sa Panginoon.” Tutugon ang lahat ng “Panginoon, dinggin mo kami.”)

N: Ngayon dasalin natin ang panalangin ng pamilya ng Diyos na itinuro sa atin ni Hesus:

L:  Ama Namin…

N: Pagpalain tayong lahat at ingatan ng Panginoong Diyos…

L:  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

*upang matanggap ang Indulhensya Plenarya, mangako sa sarili na magku-Kumpisal ng mga kasalanan at tumanggap ng Komunyon sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng yugto ng quarantine; at ipagdasal ang mga kahilingan ng Santo Papa, Pope Francis. Ang indulhensya ay espirituwal na kaloob ng Simbahan sa atin para sa kapatawaran ng mga parusang dulot ng kasalanan.