Home » Blog » PENTEKOSTES/ PAGDATING NG ESPIRITU SANTO A

PENTEKOSTES/ PAGDATING NG ESPIRITU SANTO A

SA LIWANAG MULI!
image from the internet

Ano pakiramdam na makawala sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo?

Sinimulan nang kalagitnaan ng Kuwaresma at wawakasan ngayong Pentekostes na!

Walang eskuwela, walang trabaho, walang simba-simba, walang negosyo nang dalawa’t kalahating buwan… paano ka nakatiis? Salamat sa Diyos at narito pa rin tayo!

Ngayon nga ay Kapistahan ng Pagbaba ng Espiritu Santo sa Mahal na Birhen at sa mga Apostoles (Gawa 2: 1-11).

At hindi ba, bago yun, maging ang mga apostoles ay nasa lockdown!

Matapos mamatay si Hesus sa krus, nawala at nagtago ang mga ito.

Kahit nabuhay na muli ang Panginoon, wala pa rin silang mukhang ihaharap sa mundo, takot pa rin, sindak pa rin.

Subalit naalala nila ang pangako ng Panginoong Hesus: ipadadala ang Regalo, ang Espiritu Santo, pero kailangan muna silang maghintay at magdasal.

Isipin natin na nagdarasal nga sila maya’t maya: Halina, Espiritu Santo… halina, Espiritu Santo… paulit-ulit.

Dumating nga ang Espiritu Santo at ang unang ginawa ng mga apostoles ay lumabas sa pinagtataguan at makihalubilo sa labas upang ipahayag si Hesus na muling nabuhay!

Wala na ang takot, naglaho na ang pangamba, tumigil na ang panginginig.

Puno ng Espiritu Santo, ang mga apostoles ay nangaral at nagturo ng Mabuting Balita sa sinumang nakita nila.

Taun-taon tayong pinapaalalahanan na tumawag sa Espiritu Santo sa pista ng Pentekostes.

Sinasabi ng pananampalataya na paulit-ulit nating dasalin: Halina, halina, halina Espiritu Santo. Kung tapat tayo, darating nga Siya sa ating buhay.

Pero kapag dumating na siya, dapat na tayong tumigil magsabi ng “halina Espiritu Santo.” Hindi pwedeng anyayahan pa ang isang kasama na natin o nasa piling na natin.

Sa halip, lasapin ang kanyang presensya, damhin ang kanyang kapangyarihan, at isabuhay ang kanyang ibinabahaging pag-asa sa atin.

Noong Pentekostes, tumigil ang mga apostoles na magsabing “halina” at sa halip ay lumabas taglay ang tapang ng Espiritu Santo upang magsimula ng bagong buhay bilang mga misyonero, mangangaral at mga saksi ng Pagkabuhay ni Kristo!

Malapit na nga tayong lumabas ng bahay.

Malapit nang bumalik sa dating kapaligiran at mga gawain.

Siguraduhin, nakapagdasal ka sa Espiritu Santo, “Halina sa aking puso!”  Bilin ni Pope Francis na dasalin natin ito lagi.

Sa katunayan, magandang gawin ito tuwing gigising sa umaga.

At kapag naanyayahan na Siya sa ating puso, lumabas na may taglay na lakas-loob at muling buuin ang sariling buhay at hanapbuhay, at mga relasyon sa buhay lalo na ang ugnayan sa Diyos at paglilingkod sa kapwang kasama natin araw-araw.

Mapuno nawa tayo ng presensya ng Espiritu Santo at patibayin nawa tayo sa ating hangarin na pagandahin ang ating mundo.

Paki-share sa kaibigan….