Home » Blog » PANALANGIN SA STO. NIÑO

PANALANGIN SA STO. NIÑO

 

O, BANAL NA SANGGOL, Diyos na Makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, kami ay naninikluhod sa Iyong harapan. Buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa Iyo ang aming sarili. Pakinggan Mo ang aming kahilingang inilalapag sa Iyong paanan (tahimik na banggitin ang kahilingan). Itulot Mo na kami ay matulad sa Iyong Kabanalan. Gawin Mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa at masunurin sa kalooban Mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan Mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen!

 

 

O BANAL NA SANGGOL, KAAWAAN MO PO KAMI!

 

 


 (Bambino Gesú, Re del Mondo, original image in Bulacan private collection; sculpted by Paloy Cagayat in Paete, Laguna)