Home » Blog » PANALANGIN LABAN SA CORONA VIRUS/ COVID 19

PANALANGIN LABAN SA CORONA VIRUS/ COVID 19

  PANALANGIN LABAN SA COVID-19

(image, thanks to the internet)

Diyos na aming Ama,

Pangalagaan Mo po kami laban sa Coronavirus o Covid-19

Na kumikitil na ng buhay

at nakaka-apekto sa marami ngayon.

Basbasan Mo  po ang mga taong nagsasaliksik

Ng lunas at pagsugpo ng virus at karamdamang dulot nito.

Masumpungan nawa nila agad ang lunas habang

  taimtim na inaalagaan ang mga maysakit.

Basbasan Mo po ang mga nadapuan na ng virus at nagkasakit

Upang agad silang makabangon at gumaling,

Huwag na po sanang kumalat pa ang sakit na ito.

Basbasan Mo po kaming lahat upang

Sama-sama naming harapin ang hamon na

Magtulungan at alalayan ang mga

Higit na nangangailangan.

Sa pamamagitan ng 
aming Panginoong Hesukristong Anak Mo

Na nabubuhay at naghaharing kasama Mo

At ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

AMEN.

(PLS SHARE….)