Home » Blog » LITANYA NG PAHINGA

LITANYA NG PAHINGA

 

TUGON: IPAG-ADYA MO AKO, HESUS.

Sa takot na hindi ako mapabilang…

Sa tuksong magkikilos kung dapat akong manahimik…

Sa pakiramdam na ang daming dapat kong gawin…

Sa paniniwalang hindi ako dapat magbagal…

Sa di mapakaling paghahanap ng sarili…

Sa pagkabigo sa sarili at sa kapwa…

Sa pagkabagabag at takot…

Sa sobrang pagka-abala…

Sa kawalang katapatan at kawalang pakay…

Sa paniniwalang dapat akong magbago bago upang

tanggapin ang Iyong pagmamahal…

 

TUGON: HESUS, ITULOT MONG MAMAHINGA AKO SA IYO.

Upang maniwalang Ikaw lagi ang may hawak ng lahat…

Upang mailapag ko sa paanan Mo ang aking mga takot at pasanin…

Upang maisuko ko ang lahat sa Iyo…

Upang mapanahimik ko ang aking puso upang humimlay sa Iyo…

Upang lubos akong magtiwala sa Iyo…

Upang laging magka-layunin ang aking mga gawain…

Upang ang aking pangarap ay mag-ugat sa Iyo…

Upang mapanahimik ko ang aking isip para makinig sa Iyo…

 

(Salamat sa “Talitha Koum” blog para sa Litanyang ito; sariling salin sa Tagalog ng ourparishpriest blog.)