Home » Blog » PANALANGIN PARA SA YUMAONG KAIBIGAN…

PANALANGIN PARA SA YUMAONG KAIBIGAN…

 

Para sa ating mga Mabubuti at Matatalik na Kaibigang Yumao

Ipinagkakatiwala kita mahal kong kaibigan

sa makapangyarihang Diyos,

isinusuko na kita sa kamay ng iyong Tagapaglikha, 

mahal kong kaibigan.

Mapanatag ka nawa sa bisig ng Panginoon

na humubog sa iyo mula sa alabok ng lupa.

Salubungin ka nawa ng Mahal na Birhen at ng mga anghel at mga santo,

ngayong pumanaw ka na sa aming piling.

Bigyan ka nawa ni Kristong ipinako sa krus para sa iyo,

ng kalayaan at kapayapaan.

Tanggapin ka nawa ni Kristong nagbuwis ng buhay

para sa iyo sa halamanan ng Paraiso.

Yakapin ka nawa ni Kristong mabuting Pastol bilang isa sa kanyang kawan.

Patawarin nawa niya anumang nagawa mong kasalanan

ayon sa kanyang habag at awa.

Makita mo nawa ang Manunubos mo nang harapan

at tamasahin mo nawa ang mabait na mukha ng Diyos magpakailanman,

minamahal kong kaibigan. Amen.

#ourparishpriest 2023

 

(in memoriam Sor Ma. Susana, OCarm, Jan. 1, 2023 and Bro. Danilo “Danny” E. Hernandez, Jan. 2, 2023)