Home » Blog » IKALIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY A

IKALIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY A

HUWAG MABAGABAG

JN 14: 1-12

Isa sa mga pinaka-inuusig na tao ngayon ang mga Kristiyano sa Nigeria na laging inaapi ng mga radikal na Muslim doon. Isang babae ang nagkuwento na dinukot ang kanyang buong pamilya. Upang pakawalan daw ang pamilya, inutusan ng mga kidnaper ang tatay ng pamilya na gahasain ang sariling anak na babae sa harap ng kanyang asawa at mga anak. Ang tatay na ito, isang mabuting Katoliko, ay buong tapang na lamang na iniyuko ang ulo upang pugutin ng mga rebelde kaysa talikuran ang kanyang pananampalataya, ang kanyang prinsipyo, at ang kanyang pamilya.

Isang malakas na mensahe ang dala ng Panginoong Hesus sa kanyang Pagkabuhay: “Huwag kayong matakot.” Ngayon, sinasabi niya sa ating huwag mabagabag ang puso, kundi manalig lamang sa kanya at sa Ama. Bakit takot ang tinalakay ng Panginoon? Alam ba niyang ito ang nakakapilay sa ating pagkilos, nakawawala ng kapayapaan, at nagdadala sa atin sa kabiguan? Sabi ni San Francisco de Sales: ang takot ay nagbubunga ng pagkabalisa, ang pagkabalisa nagbubunga ng kapaguran, at ang kapaguran nagdudulot naman na iwanan natin ang mga gawang-kabanalan.

Maraming nagsusulsol sa ating takot. Manood ka lang tv o magbasa ng balita, masisindak na na. Dagdag pa diyan ang maraming pagsubok, malaki o maliit, na nanggugulo at nanggugupo sa atin. Karamdaman, away, trabaho, salapi o pagtuligsa tulad sa karanasan sa Nigeria – kayraming pinagmumulan ng takot sa buhay ng tao.

Ang Muling Pagkabuhay ay hindi lamang pangyayari. Ito ang dapat maging sangkap ng lahat ng pangangaral. Ito ang dapat maging puso ng bawat buhay. Ito ang tala na gabay sa paglalakbay sa maalong dagat ng buhay. Kailangan natin ang mensahe ng Muling Pagkabuhay at dapat balik-balikan ito upang labanan ang gumagapang na impluwensya ng takot, pangamba at kaduwagan sa ating puso at isip.

Tinalakay ng Panginoong Hesus ang takot at binigyan tayo ng pangako na kung mananalig sa kanya, makararating tayo sa bahay ng Ama. Kung tuliro at nagugulo, siya ang “Daan, Katotohanan at Buhay.” Na kung nakita natin siya, nakaugnay na tayo sa Ama. Sinumang nananampalataya sa Panginoon ay gagawa ng mga kahanga-hangang bagay at tatapakan ang lahat ng takot at pangamba sa buhay.

Normal ang matakot; natural ang mabagabag. Subalit hindi maka-Kristiyano ang manatiling ganito. Ang tagumpay ni Hesus ang nagbibigay ng kapangyarihang lupigin ang anumang takot. Ang tapang ng mga martir ang inspirasyon nagbibigay pag-asa mula sa mga pangako ng Panginoon. Tigilan na ang pagluwalhati sa takot at simulan nang yakapin ang kapayapaan at lakas ng loob ni Kristong Muling Nabuhay!

ourparishpriest 2023