Home » Blog » PANALANGIN PARA SA HEALING NG (ANUMANG) ADDICTION

PANALANGIN PARA SA HEALING NG (ANUMANG) ADDICTION

Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo at humihingi ng natatanging biyaya. Narito akong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at dakilang pagmamahal sa akin. Lumalapit ako na may pananampalataya at pag-asa na hindi mo ako pababayaan o bibiguin sa aking panalangin para sa paghilom ng aking pagka-alipin, sa aking pagkahumaling sa bagay na ito (banggitin ang addiction na iyong pinaglalabanan). Kailangan ko po ang iyong tulong.

Halina, Panginoon, sa aking puso at kaluluwa. Hipuin mo ang anumang bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng iyong mapaghilom na pagmamahal, lalo na ang ugat ng aking addiction. Hilumim mo ang lahat ng mapapait na karanasan sa aking nakaraan, punuin ng iyong Dakilang Pagmamahal ang lahat ng kakulangan at pangangailangang hindi napunan mula pa sa aking pagkabata.

Kalagan mo sa akin ang anumang tanikala ng masasamang gawain o kaisipan na mula sa aking pamilyang pinagmulan at maging sa kasalukuyang kapaligiran na nagsusulsol sa masama kong pagkahilig o pagkahumaling.

Putulin mo, Panginoon, ang lahat ng ugnayan sa mga ugat at sanhi ng aking suliranin. Akayin mo ako sa mga tamang tao na makatutulong sa aking paghilom at paglayo sa bagay na ito.

Pumasok nawa ang Espiritu Santo sa aking katawan, isip at espiritu at punuin ako ng iyong pagmamahal, kapayapaan, at kagalakan. Manahan nawa ang Espiritu Santo sa aking upang palakasin at patatagin ako na malabanan ko ang aking addiction nang buo, ganap, at panghabangbuhay.

Sa ngalan ng Iisa at Tunay na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, at sa tulong ng panalangin ng Mahal mong Inang si Maria at ng mga anghel at mga banal, inaangkin ko ang tagumpay mo sa pag-akay sa akin papalayo sa anumang pagka-alipin ng katawan at kaluluwa, at isinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay.

Dalangin ko ito, sa ngalan ni Hesus, kasama si Maria ang mga anghel at mga banal sa kalangitan. Amen.

ourparishpriest 2023

adapted from the book, Healing Presence, 2003

HEALING OF ADDICTIONS

Lord Jesus I come before You,

calling on you in a very special way.

I come before You

trusting in Your power and great love for me.

I come with expectant faith and hope

that You will not forsake me

in my prayer for healing as I am in bondage,

enslaved by an addiction to

(here mention your addiction/struggle)

and I am in dire need of Your help.

Please enter now into my heart and soul.

Touch all the areas in my life that need your healing love,

especially the root causes of my addiction.

Heal all unresolved traumatic experiences from my past,

fill with Your divine love all deprivations and needs

that were not met during my significant developmental stages.

Release me from all inherited destructive patterns

in my family tree and bloodlines,

and from my present environment

that could be influencing or encouraging this addictive behavior.

Cut off all links to all the sources and causes of my addiction.

Lead me by the hand to all the right people

who can help me in this healing process

and deliver me from this addiction.

Let Your Holy Spirit enter into my body, mind and spirit

and be filled with your love peace and joy.

Let Your Spirit dwell within to strengthen

and empower me to overcome this addiction

completely, totally and permanently.

In the name of the Most Blessed Trinity,

Father, Son, and Holy Spirit,

with the intercession of Mary

and all the angels and saints, I claim Your victory

in delivering me from this addiction

and surrender to You my whole life.

In Jesus name I pray with Mary and the angels and Saints

Amen.

(Maribi Mapa Garcia, thank you for this beautiful prayer)