Home » Blog » KATAWAN AT DUGO NG PANGINOON/ CORPUS CHRISTI A

KATAWAN AT DUGO NG PANGINOON/ CORPUS CHRISTI A

NAMANGHA O NAWALA?

JN 6: 51-58

Dalawang balita ang kumalat ngayong taon sa mga simbahan patungkol sa Eukaristiya o Katawan ni Kristo. Una, ang sinasabing himala sa America nang ang mga Banal na Ostia sa Komunyon, na inaakalang hindi magkakasya sa mga tao, ay hindi lamang sumapat kundi lumabis pa. Ikalawa, ang isang estudyanteng Pinoy sa isang Catholic school, sa halip na tanggapin ang Katawan ni Kristo sa Komunyon, ay ibinulsa ito, iniuwi at ginawan ng “food review” sa Twitter; dahil dito napatigil ang mga Misa sa paaralan sa kalagitnaan ng Kuwaresma.

Makikita nating ang Banal na Eukaristiya, ang Katawan ni Kristo sa Misa, ay tumatanggap ng iba’t-ibang tugon sa mga Katoliko ngayon. Sa isang banda, nariyan ang pagkamanghang nagdudulot ng higit na pananampalataya. Sa kabila naman, ang hindi paniniwala na nagdudulot ng kawalan ng paggalang at pagbabale-wala sa sakramento. Kaya nga higit na mahalaga ngayon ang pistang ito at ang ebanghelyo natin upang tulungan tayong maunawaan kung ano ang kahulugan ng ating ginaganap sa Misa, kung paano matatalos ang kahulugan ng mga aral ng Panginoon tungkol sa kanyang presensya sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang Katawan at Dugo.

Bilang mga Katoliko, naniniwala tayong sa ating pagtitipon, narito si Hesus sa anyo ng tinapay at alak na ginagawa niyang kanyang Katawan at Dugo. Sa makapangyarihan at mahiwagang paraan, kaugnay natin ang Panginoon sa pagtanggap ng Komunyon. Matapos ang Misa, nananalig tayong kasama pa rin natin siya sa tabernakulo ng simbahan, kung saan nakalagak ang Katawan ni Kristo para sa pagsamba at panalangin ng mga tao.

Sa mabuting balita mababasa natin ang isang mahirap na turo ni Hesus: “Ako ang Buhay na Tinapay na bumaba mula sa langit. Sinumang kakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.” Sa Huling Hapunan, sasabihin niya: “Tanggapin ninyo ito at kanin; ito ang aking Katawan na ihahandog para sa inyo.” Alam ng mga Hudyo ang tinapay mula sa langit na bigay sa kanila ni Moises, tanda ng Banal na pangangalaga at kalinga ng Diyos. Sa sakramento ng Katawan at Dugo ni Kristo, nababatid ng buong mundo ngayon na patuloy nagpapakain, nagpapalakas, at nagtatanggol sa kanyang bayan sa pamamagitan ng bagong presensya.

Hindi ito madaling paniwalaan, at kaya maging ilang alagad ay tumalikod sa Panginoon dahil dito (Jn 6: 66). Hindi ito tinatanggap ng mga Protestante ngayon subalit dumarami ang mga Evangelical at Pentecostal na nagbibigay-pansin na sa Eukaristiya dahil sa kanilang kamulatan sa kasaysayan ng sinaunang simbahan at turo ng mga Ama ng simbahan. Samantala ang mga Katoliko at Ortodossong Kristiyano naman ay matapat na nananangan sa mga salita ni Hesus tungkol sa kanyang tunay na presensya sa Katawan at Dugo sa Banal na Misa.

Sa pagdalo natin ng Misa ngayong Linggo, maging bukas sa mensaheng ito ng Panginoon. Sumasampalataya ka ba sa mga salita niya na tunay na Katawan niya ang iyong tinatanggap? May pagtutol ba sa iyong puso o pag-aalinlangan? Hilingin ang higit na pananalig at mas buong pagtitiwala sa kanyang pag-aalay sa iyo ng kanyang mahal na Katawan at Dugo!   

ourparishpriest 2023