Home » Blog » EUCHARISTIC PRAYER 1 (FILIPINO/ TAGALOG)

EUCHARISTIC PRAYER 1 (FILIPINO/ TAGALOG)

UNANG PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PASASALAMAT O ang Pamantayang Panalangin sa Roma

PREPASYO

Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.

ltaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.

Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.

Pari:

Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.

Siya ang laging dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya’y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya’y dumanak nang lahat ay mapatawad.

Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan ipinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan:

Lahat:

Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo!

Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.

Osana sa kaitaasan!

Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!

Osana sa kaitaasan!

(Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal)

Ama naming maawain,

ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo

sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.

(Pagdaraupin ng pari ang kamay at kukrusan niya ang tinapay at kalis, samantalang kanyang dinarasal.)

Ipinakikiusap naming sa pamamagitan ng Anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo (+) sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo.

Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na Simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaisa ng aming Papa N., na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo N. at lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga apostol.

Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayo’y aming idinadalangin: N. at N.

(Sila’y saglit na ipagdarasal ng pari nang may magkadaop na kamay. Pagkatapos, ang pari ay patuloy na magdarasal nang nakalahad ang mga kamay.)

Ang aming pananampalatya ay nababatid mo, gayundin ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kaylan man.

Kaisa ng buong Simbahan, ngayo’y aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin.

Pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon naming si Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen: gayundin ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, (sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo; gayundin din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian) at lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. (Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.)

(Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.)

Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mo kami’y makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami’y mawalay sa iyo kaylan pa man. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. (Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.)

(Lulukuban ng mga kamay ng punong tagapagdiwang ang mga alay habang siya’y nagdarasal.)

Ama namin basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at Dugo ng pinakamamahal mong Anak, ang aming Panginoong Hesukristo.

(Pagdaraupin niya ang kanyang mga kamay.)

Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit,

(Hahawakan ng tagapagdiwang ang tinapay nang bahagyang nakataas sa ibabaw ng dambana habang kanyang patuloy na inihahayag…)

Hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay.

(Ang pari ay titingala.)

Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi:

(Bahagyang yuyuko ang pari)

TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT KANIN

ITO ANG AKING KATAWAN

NA IHAHANDOG PARA SA INYO

(Ipapamalas niya ang ostiyang itinalagang maging katawan ni Kristo, ipapatong niya ito sa pinggan, at luluhod siya bilang pagsamba… Ang pari ay magpapatuloy)

Gayun din naman, noong matapos ang hapunan,

(Hahawakan ng tagapagdiwang ang kalis nang bahagyang nakataas sa ibabaw ng dambana habang kanyang patuloy na inihahayag)

hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi:

(Bahagyang yuyuko ang pari)

TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT INUMIN

ITO ANG KALIS NG AKING DUGO

NG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN,

ANG AKING DUGO NA IBUBUHOS

PARA SA INYO AT PARA SA LAHAT

SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN.

GAWIN NINYO ITO SA PAG-ALALA SA AKIN.

(Ipapamalas niya ang kalis, ipapatong niya ito sa telang patungan ng katawan ni Kristo, at luluhod siya bilang pagsamba…Pagkatapos, ipahahayag ng pari)

Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.

Lahat:

Si Kristo’y namatay! Si Kristo’y nabuhay!

Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon!

(Ilalahad ng tagapagdiwang ang kanyang mga kamay samantalang siya ay nagdarasal)

Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong Anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain na ito na katangi-tangi at dalisay: Na pagkaing nagbibigay-buhay aylan man at na inuming nagbibigay-kagalingang walang katapusan.

Masdan na nang buong kasiyahan na aming mga alay na ito. Ganapin na na mga ito na ginawa na na mga handog ni Abel, na na na matapat na iyo, na paghahain ni Abraham, na ama na na pananampalatayang totoo, at na inihandang tinapay at alak ni Melkisedek, na paring hinirang na. Paunlakan na ngayon tanggapin na banal at dalisay na paghahain.

(Yuyuko ang tagapagdiwang at magdarasal siyang magkadaop ang mga kamay)

Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong Anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag

(Tatayo nang tuwid ang pari at magkukrus samantalang nagdarasal)

(+) kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas.

(Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.)

Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayo’y aming ipinagdarasal: N. at N.

(Sila’y saglit na ipagdarasal ng pari nang may magkadaop na mga kamay. Pagkatapos, ang pari ay patuloy na magdarasal nang nakalahad ang mga kamay.)

Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling.

(Pagdaraupin niya ang kanyang mga kamay.)

(Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.)

(Dadagukan ng kanang kamay ng pari ang kanyang dibdib habang siya ay nagsisimulang magdasal.)

Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod,

(Patuloy na magdarasal ang pari nang naklahad ang mga kamay.)

kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo ring kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, (Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia) at ng lahat ng iyong mga banal. Kami nawa’y makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan.

(Pagdaraupin niya ang kanyang mga kamay.)

(Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.)

Sa kanyang pamamagitan ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay.

(Hahawakan ng punong tagapagdiwang ang pinggang may ostiya at ang kalis at kapwa niya itataas habang kanyang ipinapahayag)

Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa kanya,

ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Lahat:

Amen.

thanks to Ministry of Liturgical Affairs, Manila: Ang Bagong Misal sa Panahon ng Adbiyento at Pasko