Home » Blog » IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

ISABUHAY ANG GALAK NG KAHARIAN

MT 13: 44-52

Sa loob ng 30 taon, si Sr. Marie, isang matandang madre, ang naghahanda ng altar ng kumbento nila para sa panalangin ng community. Siya ang nagbubukas ng chapel, nagsisindi ng kandila, nagpapalit ng mantel, nag-aayos ng mga aklat-dasalan – 8 beses sa isang araw. Nang tanungin siya kung nagsasawa ba siya sa ganito, ang sagot niya ay mabilis na “Hindi.” Paliwanag ng madre, pagpasok niya sa chapel, ibinubulong niya sa sarili: “Masaya akong naglilingkod sa Panginoon at sa aking mga kasamahan sa community.”

Sino ang makatatakas sa galak na dala ng Mabuting Balita ngayon? Isinasaad ng Panginoong Hesus ang kuwento ng taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid, ng isa pang nakatagpo ng perlas na ubod ng ganda, at ng nakagugulat na huli ng isda ng mga pagud nang mamalakaya. Grabe! Umaapaw ang kagalakan ng mga taong ito sa surpresa, sa pagtuklas sa hindi inaasahang biyaya!

Sinasabi ng Panginoong Hesus na kung hinahanap natin ang kanyang Kaharian, hindi lang natin ito matatagpuan; sa halip, ang Kaharian ang makatatagpo sa atin. Hindi lang mapapasaatin ang Kaharian kundi ang Kaharian ang magmamay-ari, yayakap at hihila sa atin patungo sa kanyang sarili. Ganito ang nagaganap kapag sinasalubong natin ang Kaharian ng Diyos na may pusong nagagalak at payak.

Ito ang landas ng Kaharian, ang daan ng kagalakan. Ang kagalakan ay hindi nangangahulugan ng walang tigil na halakhakan, hagikgikan, tawanan at ngitian. Tiyak marami ding pagsubok, halimbawa sa pagpasan ng ating mga krus. Nariyan din ang pagkabagot at pagka-inip sa paulit-ulit at araw-araw na paglilingkod sa pamilya, kaibigan, katrabaho, at pamayanan. Ang buhay ng Kristiyano, buhay tungo sa galak, ay maaari ding maging pangkaraniwan at sobrang paulit-ulit lang na tuloy hindi na mapansin ang taglay nitong kagalakan.

At kapag nahulog tayo sa kasalanan, nasadlak sa karamdaman at kasamaang-palad, nagdatingan ang mga suliranin at sigalot sa mga ugnayan, natuyo at tila walang bisa ang panalangin, ang una nating tuksong kinakaharap ay ang mawala ang galak sa puso na siyang nagging karanasan natin noong una nating tinanggap ang Mabuting Balita.

Sa pagsunod mo sa Panginoon sa bahay, eskwela, trabaho o pamayanan, nadarama mo pa ba ang galak ng isang anak ng Diyos? Nandyan pa ba ang pananabik na ibigay ang sarili, na maging masigasig sa pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa sa kapwa, at gayundin ang pag-aaruga sa iyong sarili? Ang ating kaugnayan kay Hesus ang ating tagong kayamanan, ang mamahaling perlas, at ang masaganang ani sa ating buhay! Hilingin mo ang biyayang makapagdasal araw-araw: Panginoon, puno ako ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo at sa aking kapwa tao!

Ourparishpriest 2023