Home » Blog » EUCHARISTIC PRAYER III (FILIPINO/ TAGALOG)

EUCHARISTIC PRAYER III (FILIPINO/ TAGALOG)

IKATLONG PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT

Sumainyo ang Panginoon. – At sumainyo rin.

Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.- Itinaas na namin sa Panginoon.

Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. – Marapat na siya ay pasalamatan.

……………………

Ama naming banal,

Dapat Kang purihin ng tanang kinapal

sapagkat sa pamamagitan ng iyong Anak

na aming Panginoong Hesukristo

at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu

ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan.

Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan

upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw

maihandog ang malinis na alay

pa!a sambahin ang iyong ngalan.

Ama, isinasamo naming pakabanalin mo

Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu

Ang mga kaloob na ito

Na aming inilalaan sa iyo.

Ito nawa ay maging Katawan at Dugo +

Ng iyong Anak at aming Panginoong Hesukristo

na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito

Noong gabing ipagkanulo siya,

Hinawakan niya ang tinapay,

Pinasalamatan ka niya,

Pinaghati-hati niya iyon,

Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi.

TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT KANIN

ITO ANG AKING KATAWAN

NA IHAHANDOG PARA SA INYO

Gayundin naman, noong matapos ang hapunan,

Hinawakan niya ang kalis

Muli ka niyang pinasalamatan

Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad

At sinabi:

TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT INUMIN

ITO ANG KALIS NG AKING DUGO

NG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN,

ANG AKING DUGO NA IBUBUHOS

PARA SA INYO AT PARA SA LAHAT

SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN.

GAWIN NINYO ITO SA PAG-ALALA SA AKIN.

Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya;

………………….

Lahat:

Si Kristo’y namatay! Si Kristo’y nabuhay!

Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon!

………………………..

‘Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong Anak na sa ami’y nagligtas, gayundin ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayo’y aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito.’Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong Anak na sa ami’y nagligtas, gayundin ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayo’y aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito.

Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong Anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo.

Loobing mong kaming magsasalu-salo sa kanyang Katawan at Dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo.

Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga Apostol, mga martir, (ni ___, ang banal na pinararangalan o pinipintuho) at kaisa ng lahat ng mga Banal na aming inaasahang laging nakikusap para sa aming kapakanan.

Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong Simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa ____, ang aming Obispo ____, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayo’y tinipon mo sa iyong harapan.

Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.

Kaawaan mo at patulyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo.

Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan.

Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa kanya,

ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

…………………………..

Lahat:

Amen.

thanks to: Ang Bagong Misal, Ministry of Liturgical Affairs, Manila