Home » Blog » PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO: PAGDALAW SA PUNTOD SA UNDAS

PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO: PAGDALAW SA PUNTOD SA UNDAS

PAMBUNGAD:
Sa ngalan ng Ama…
Narito ako sa lupa kung saan nakalagak ang labi (mortal remains) ng aking mga minamahal sa buhay (magulang, pamilya, kamag-anak, kaibigan o kapatid sa pananampalataya), na nauna na sa akin sa buhay na walang hanggan. Ano ba ang magagawa ko para sa kanila? O Banal kong HESUS, na nagdusa at namatay nang buong pag-ibig upang tubusin ako ng Iyong Mahal na Dugo para sa buhay na walang hanggan: Alam kong buhay Ka at nakikinig sa aking mga pagsamo at ang biyaya ng katubusan Mo ay nag-uumapaw, kaya nga patawarin Mo, O lubhang Maawaing Diyos ang mga kaluluwa ng mga minamahal kong yumao; Palayain Mo po sila sa mga pagdurusa at hilahil at yakapin sila sa bisig ng iyong dakilang kabutihan at sa kalipunan ng mga anghel at mga santo, upang malaya, sa lahat ng pait at hinagpis, magpuri sila, magtamasa at maluklok sila sa Paraiso kasma Mo sa kaluwalhatian, sa pamamagitan ni Kristo, sa kaisahan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, 3 Luwalhati para sa mga kahilingang sumusunod:
1. Mga Kaluluwa sa Purgatoryo na walang nakaka-alala…
2. Mga Kaluluwa sa Purgatoryo na higit ang paghihirap…
3. Mga Kaluluwa sa Purgatoryo na pinakamatagal nang nananatili doon…
4. Lahat ng mga Kaluluwang nasa Purgatoryo pa rin hanggang ngayon…
 
MGA NATATANGING PANALANGIN:
PARA SA MGA MAGULANG NA YUMAO:
O PANGINOONG DIYOS, NA NAGSUGO SA AKIN UPANG PARANGALAN ANG AKING AMA AT INA; KALUGDAN AT KAAWAAN MO PO ANG KANILANG KALULUWA; PATAWARIN SILA SA MGA KASALANAN AT TANGGAPIN BALANG ARAW SA LIGAYA NG IYONG WALANG HANGGANG LIWANAG, SA PAMAMAGITAN NI KRISTONG PANGINOON. AMEN.

PARA SA MGA KAMAG-ANAK AT KAIBIGANG YUMAO:
O PANGINOONG DIYOS NA NAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN AT NAGKAKALOOB NG KALIGTASAN SA TANAN, NAGSUSUMAMO KAMI SA IYONG AWA NA KALUGDAN ANG MGA KAPATID, KAMAG-ANAK, TAGAPAGTAGUYOD, AT KAIBIGAN NA YUMAO UPANG, SA TULONG NG MGA PANALANGIN NG MAHAL NA BIRHENG MARIA AT MGA SANTO, GAWIN  MONG MASUMPUNGAN NILA ANG PAKIKILAHOK SA IYONG WALANG HANGGANG PAGPAPALA, SA PAMAMAGITAN NI HESUKRISTONG ANAK MO, KASAMA NG ESPIRITU SANTO, MAGPASAWALANG HANGGAN. AMEN.
PARA SA ISANG MINAMAHAL NA YUMAO:
ISALOOB MO PO, O MAKAPANGYARIHANG DIYOS, NA ANG KALULUWA NG IYONG LINGKOD NA SI __________, NA PUMANAW MULA SA MUNDONG ITO PATUNGO SA KABILA, AY MAPADALISAY NG MGA SAKRIPISYONG ITO UPANG MALAYA SA KASALANAN, MAKAMTAN NIYA ANG KAPATAWARAN AT PAHINGANG WALANG HANGGAN, SA PAMAMAGITAN NI KRISTONG AMING PANGINOON. AMEN.
PARA SA LAHAT NG MGA YUMAO:
O DIYOS NA LUMIKHA AT MANUNUBOS NG LAHAT, IPAGKALOOB MO PO SA MGA KALULUWA NG IYONG MGA LINGKOD ANG KAPATAWARAN NG KANILANG MGA KASALANAN, UPANG SA MAPAGPAKUMBABANG PAGSUMAMO NG SIMBAHAN, MAKAMTAN NILA ANG KAPATAWARANG INAASAM, SA PAMAMAGITAN NI KRISTO KASAMA MO AT NG ESPIRITU SANTO, IISANG DIYOS, MAGPASAWALANG HANGGAN. AMEN.
SA NGALAN NG AMA…