Home » Blog » LITANYA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS

LITANYA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS

N: Panginoon, maawa Ka sa amin

B: Panginoon, maawa Ka sa amin

N: Kristo, maawa Ka sa amin

B: Kristo, maawa Ka sa amin

N: Panginoon, maawa Ka sa amin

B: Panginoon, maawa Ka sa amin

N: Kristo, pakinggan Mo kami

B: Kristo, pakapakinggan Mo kami

(tugon: Maawa Ka sa amin.)

Namumuno:

Diyos Ama sa langit…

Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan…

Diyos Espiritu Santo…

Santisima Trinidad, iisang Diyos…

Puso ni Hesus, Anak ng Amang Walang hanggan…

Puso ni Hesus, nilalang ng Espiritu Santo sa tiyan ng Inang Birhen…

Puso ni Hesus, na nakikipag-isang tunay sa Verbo ng Diyos…

Puso ni Hesus, na walang hanggan ang Kamahalan…

Puso ni Hesus, Templong Banal ng Diyos…

Puso ni Hesus, Tabernakulo ng kataas-taasan…

Puso ni Hesus, Bahay ng Diyos at Pinto ng langit…

Puso ni Hesus, maalab na siga ng pag-ibig…

Puso ni Hesus, sisidlan ng Katuwiran at Pag-ibig…

Puso ni Hesus, puspos ng kabutihan at pag-ibig…

Puso ni Hesus, kalaliman ng lahat ng kabanalan…

Puso ni Hesus, Karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri…

Puso ni Hesus, Hari at Sentro ng lahat ng mga puso…

Puso ni Hesus, sisidlan ng dilang kayamanan ng karunungan at katalinuhan…

Puso ni Hesus, tahanan ng buong pagka-Diyos…

Puso ni Hesus, kinalulugdang lubos ng Diyos Ama…

Puso ni Hesus, na sa Iyong kasaganaan ay nababahaginan kaming lahat…

Puso ni Hesus, hangarin ng mga bulubunduking walang hanggan…

Puso ni Hesus, matiisin at lubhang maawain…

Puso ni Hesus, kayamanan ng tanang tumatawag sa Iyo…

Puso ni Hesus, bukal ng buhay at kabanalan…

Puso ni Hesus, kabayaran ng aming mga kasalanan…

Puso ni Hesus, tinigib ng karuwahaginan…

Puso ni Hesus, na nasugatan ng dahil sa aming mga kasalanan…

Puso ni Hesus, na masunurin hanggang kamatayan…

Puso ni Hesus, na pinaglagusan ng sibat…

Puso ni Hesus, batis ng tanang kaaliwan…

Puso ni Hesus, buhay at pagkabuhay naming mag-uli…

Puso ni Hesus, kapayapaan at pakikipagkasundo namin…

Puso ni Hesus, na inihain ng dahil sa aming mga kasalanan…

Puso ni Hesus, kaligtasan ng mga umaasa sa Iyo…

Puso ni Hesus, pag-asa ng mga namamatay sa Iyong grasya…

Puso ni Hesus, ligaya ng lahat ng mga Santo…

N: Kordero ng Diyos na nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,

B: Patawarin Mo po kami, Panginoon namin. (Maawa Ka sa amin)

N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan,

B: Pakapakinggan Mo kami Panginoon namin.

N: Kordero ng Diyos na nakakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan,

B: Maawa Ka sa amin.

N: Hesus, maamo at mababang Puso

B: Gawin mo po na ang aming mga puso ay matulad sa Puso Mo.

Panalangin

Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tunghayan Mo ang Puso ng lubhang iniibig Mong Anak at ang mga pagpupuri at kabayaran na kanyang inihahandog sa Iyo, sa ngalan ng mga makasalanan. Maglubag nawa ang Iyong loob at marapatin Mong ipagkaloob ang kapatawaran sa nagmamakaawa sa Iyo, sa ngalan ni Hesukristong Anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Siya Nawa.