Home » Blog » O KRISTONG HARING MARANGAL: MGA AWITIN

O KRISTONG HARING MARANGAL: MGA AWITIN

1. O KRISTONG HARING MARANGAL

I. 

O Kristong haring marangal, kaligtasan nami’t buhay,

pagpupuri’t pagpupugay, sa’yo’y aming iniaalay!


II.

Kaharia’y itatanghal sa bawat tahana’t bayan,

Pagka’t tanging sa ‘Yo lamang kaligtasa’y matatagpuan!


Sa ‘Yo’t sa Iglesiang hirang, puso nami’y nalalaan,

Ngayon at sa kabilang buhay, magdiriwang na walang humpay!

 

2. CHRISTUS VINCIT

Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!

Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!