Home » Blog » MAGING TUNAY NA IKAW

MAGING TUNAY NA IKAW

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 7

Ang paraan upang parangalan ang Diyos na siyang Lumikha sa atin, ay ang maging tunay na tayo, sa abot ng ating makakaya.

Sapat na ang maging kung sino ka nais ng Diyos, sa halip na maging perpektong nilikha na hindi naman hinangad ng Panginoon para sa iyo.

Ipagpalagay nating ikaw ang pinakaganap na nilalang sa mundo. Ano ngayon? Kung hindi naman ito ang iniisip ng Diyos para sa iyo mula sa paglikha niya sa iyo, ano ang kabutihang maidudulot nito sa iyo?

Sapat na ang gawin mo ang anumang magagawa mo batay sa kung sino ka at kung saan ka naroroon.

Basta gawin mo lang ng buong puso ang alam mong nais ng Diyos para sa iyo.

Huwag maguluhan kung ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay dakila at mahalaga o hindi.

Kung may kabuluhan man ang iyong ginagawa o wala ay hindi halaga, basta’t ito ay kalooban ng Diyos.

Paano ka panghihinaan ng loob kahit sa pinakamaliit na pangyayari kung batid mong ito ang kalooban ng Diyos – bunga ng kanyang mapag-alagang pag-aalala sa iyo, at ng kanyang pagpili sa iyo sa kaibuturan ng kanyang dakilang karunungan?

Sa buong maghapon:

ISABUHAY ANG TUNAY MONG PAGKATAO

–>