Home » Blog » IKATLONG LINGGO NG KUWARESMA B

IKATLONG LINGGO NG KUWARESMA B

IPINAGLABAN NG ANAK ANG KANYA

NG AMA

JN 2; 13-25

MENSAHE

Sa bihirang pagpapakita ng galit, ipinaalala ng Panginoong Hesukristo sa mga tao na igalang ang Templo, ang tahanan ng “aking Ama.” Sa pang-kuwaresmang ebanghelyo ngayon, lumitaw ang paboritong pagtawag ni Hesus sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang Ama, kundi, para sa kanya, “aking Ama.” At kahit na laging itinuturo ng Panginoon sa mga tao na ang Diyos ay “inyong Ama,” ang paggamit niya ng “aking Ama” ay matibay na pagpapakita ng eksklusibo, natatangi, at hindi maipagpapalit na kaugnayan niya sa Diyos. Kakaiba ang antas ng kanyang koneksyon sa harap ng Diyos. Kahit na lahat ng tao ay tinatawag na maging mga anak sa pamamagitan ng biyaya at pag-ampon, si Hesus, ay likas na Anak ng Diyos mula sa pa sa walang hanggan. Buong-buong mula sa Diyos, siya din ay ganap na para sa Diyos. Hindi nakapagtatakang matapos ang kanyang kamatayan at Muling Pagkabuhay, ang mga alagad ay nagbansag sa kanya ng pinaka-angkop na titulo – Hesus, Anak ng Diyos.

Sa ikatlong linggo ng Kuwaresma, mas lumapit pa tayo sa Panginoon sa pagninilay sa kanyang pagbubunyag ng sarili bilang Anak. Ang Kaharian ng Diyos ang nasa puso ni Hesus, samantalang ang Bugtong na Anak naman ang nasa gitna ng puso ng Diyos. Bago pa man magkatawang-tao, si Hesus ay Anak na, at habang nasa lupa, namuhay siya bilang Anak hindi sa luho at layaw, kundi sa pamamagitan ng pagsunod, kababaang-loob at pag-aalay sa Ama.

MAGNILAY

Tuwing Kuwaresma, nagbabalik tayo sa Diyos dahil batid nating tumatalikod tayo sa kanya sa pamamagitan ng kasalanan, kamalian at pagsuway. Sinong mas hihigit na gabay pabalik sa Ama ng awa kundi ang Anak, na siyang daluyan ng awa sa ating mga makasalanan? Marahil, mainam dasalin at pagnilayan sa linggong ito ang panalanging ito: “Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa akin, na isang makasalanan.”