Home » Blog » CHAPLET OF DIVINE MERCY – ENGLISH AND TAGALOG

CHAPLET OF DIVINE MERCY – ENGLISH AND TAGALOG

 
 
 
 
 
The Chaplet of The Divine Mercy
How to Recite the Chaplet
The Chaplet of Mercy is recited using ordinary rosary beads of five decades. The Chaplet is preceded by two opening prayers from the Diary of Saint Faustina and followed by a closing prayer.
1. Make the Sign of the Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2. Optional Opening Prayers
You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty Yourself out upon us. 

(Repeat three times) 
O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fountain of Mercy for us, I trust in You!
3. Our Father
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil, Amen.
4. Hail Mary
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.
5. The Apostle’s Creed
I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; He descended into hell; on the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
6. The Eternal Father
Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.
7. On the Ten Small Beads of Each Decade
For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.
8. Repeat for the remaining decades
Saying the “Eternal Father” (6) on the “Our Father” bead and then 10 “For the sake of His sorrowful Passion” (7) on the following “Hail Mary” beads.
9. Conclude with Holy God (Repeat three times)
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
10. Optional Closing Prayer
Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion — inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself.
Divine Mercy Chaplet (Tagalog)
Nota: Ang panalanging ito ay dinadalangin gamit ang isang Rosaryo.
Panimulang Panalangin (Opening Prayer)
Namatay ka, Hesus subalit ang bukal ng buhay ay lumagalas para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan.
O bukal ng buhay, na walang Hanggang Awa ng Diyos, balutin  mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
O banal na Dugo at Tubig na lumgalas mula sa Puso ni Hesus bilang Bukal ng Awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.(3x)
Sign of the Cross(+):
Sa umpisa, dasalin ang:
Isang Ama Namin;
Isang Aba Ginoong Maria; Isang Sumasampalataya/(Kredo ng Apostolis) / (Apostles Creed)
Sa bawat malalaking butil ng bawat dekada:
Ama na Walang Hanggan, iniaalay ko po sa Inyo ang Katawan at Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ng Kamahal-mahalan Mong Anak na si Jesu-Kristo, na aming Panginoon at Manunubos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa sala ng buong mundo
Sa sampung maliliit na butil bawat dekada:
Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus,
Kaawaan Mo po kami at ang buong sansinukob.
Pagkatapos, bigkasin:
Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa po Kayo sa amin at sa buong mundo. (3X) AMEN.
Sign of the Cross (+)
Pagsasarang Panalangin (Closing Prayer)
Walang hanggang Diyos, na ang awa ay walang katapusan at ang kabangyaman ng habag na di maubosubos, masuyong tingnan po kami at palagoin nyo po ang awa sa amin, nang sa mahihirap na sandali ay maaring di kami panghinaan ng loob, o kayay malupaypay, kundi ng may malaking pananalig isuko ang aming sarili sa iyong banal na kalooban, na siya ring pagibig at awa din.
Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/en/gebete/divine-mercy-chaplet-tagalog-/ (paki-share po para lalong makatulong sa iba at dumami ang magpuri sa Panginoon. thanks po!)