Home » Blog » PANALANGIN SA PAGSUSUOT NG KAYUMANGGING ESKAPULARYO O BROWN SCAPULAR NG BIRHENG DEL CARMEN

PANALANGIN SA PAGSUSUOT NG KAYUMANGGING ESKAPULARYO O BROWN SCAPULAR NG BIRHENG DEL CARMEN

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

O Diyos ko, kaugnay ng Lubhang Dalisay na Puso ni Maria (ngayon ay halikan ang eskapularyo), iniaalay ko sa Iyo ang Banal na Katawan, Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ng aming Panginoong Hesukristo, kaugnay ang bawat kong isipin, salita, at gawa sa araw na ito.

O Hesus ko, ninanais ko ngayon na makamtan ang indulhensya at biyayang makakayanan ko, at iniaalay ko ang mga ito, kasama ng aking sarili, kay Mariang walang-sala, upang mailapat niya ang mga ito sa mga hangarin ng iyong Mahal na Puso.

Mahal na Dugo ni Hesus, iligtas mo kami!

Pusong Dalisay ni Maria, ipanalangin mo kami!

Mahal na Puso ni Hesus, kaawan mo kami! Amen.

salin ng: ourparishpriest 2023