Home » Blog » PANALANGIN SA ARAW NG PASKO

PANALANGIN SA ARAW NG PASKO
“Hesus, liwanag ng daigdig, 


habang nagdiriwang kami ng iyong pagsilang… 


makita nawa namin ang mundo sa liwanag ng iyong pang-unawa at awa para sa aming lahat. 


Dahil pinili mo ang mga aba at inaapi, 


kaming mga  mababa, maliit, at mahirap ay nakatanggap ng dakilang balita 


na matagal nang hinihintay at natuto kaming sumamba sa iyo na taimtim ang puso. 


Sa mga araw na ito, maalala nawa namin 


ang mga higit na may kailangan ng aming 


pag-ibig at pagbibigay. 


Amen.”