PANALANGIN KAY PADRE PIO PARA SA ISANG MABILIS O DAGLIANG BIYAYA

Makapangyarihan naming Diyos, pinili mo po si Padre Pio upang ipagkamit sa harapan mong dakila ang aming pangangailangan at binigyan mo po siya ng maraming kaloob ng Espiritu. Ginawa mo po siyang saksi kay…

Read More

EUCHARISTIC PRAYER IV (FILIPINO-TAGALOG)

PANALANGING EUKARISTIKO IV PAGBUBUNYI O PREPASYO P.      Sumainyo ang Panginoon B.      At sumainyo rin. P.      Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. B.      Itinaas na naming sa Panginoon. P.      Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

Read More

EUCHARISTIC PRAYER II (FILIPINO/ TAGALOG)

PAGBUBUNYI O PREPASYO P.      Sumainyo ang Panginoon B.      At sumainyo rin. P.      Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. B.      Itinaas na naming sa Panginoon. P.      Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. B.      Marapat na siya ay pasalamatan.

Read More