VISITA IGLESIA: PITONG SIMBAHAN PRAYERS

MAIKLING PALIWANAG ANG VISITA IGLESIA AY GINAGAWA TUWING HUWEBES SANTO, AT HANGGANG MAAARI, AY KAPAG TAPOS NA ANG MISA NG HULING HAPUNAN SA GABI. SA PAGDALAW SA PITO O HIGIT PANG MGA SIMBAHAN, MAHIGPIT NA IMINUMUNGKAHING MAGDASAL NANG TAHIMIK AT TAIMTIM GAMIT ANG SUMUSUNOD NA GABAY,…

Read More

ANG DAAN NG KRUS PARA SA KAPAYAPAAN AT PAGHILOM

MGA MAIIKLING PAGNINILAY Sa harap ng Diyos, kasama ang Mahal na Birhen at ang mga anghel at mga banal, makibahagi tayo sa Daan ng Krus para sa kapayapaan at paghilom (peace and healing). Kailangang kailangan natin ang mga ito ngayon. Nawa ang kapayapaan at paghilom…

Read More

MAKAPANGYARIHANG NOBENA NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSE (THE HOLY CLOAK OF ST. JOSEPH)

  PALIWANAG: Ang nobena sa karangalan ng Balabal ni San Jose (ang balabal o “cloak” sa Ingles ay tanda ng kanyang proteksyon, paglingap at pagtulong sa mga deboto sa kanya) ay isang natatanging paraan upang makamtan ang…

Read More

Makapangyarihang Nobena kay San Jose: MARSO 10-18

Pangalawa o kasunod ng Mahal na Birheng Maria, si San Jose ang pinakamakapangyarihang tagapanalangin at tagapamagitan natin sa ating Panginoong Hesukristo, dala ng kanyang malapit na kaugnayan sa Anak ng Diyos na kanyang inaruga…

Read More